Manlio Fabio Jurado Hernández

âï äàìåäéí ,

âï äàìåäéí
, äâï, ùì àìåäéí äåà èåá ìá, æä éåí äîæì ùìê, áéåí òí éåúø æîï äâáøéí äòìéæéí îùç÷éí, éù ÷àøîä ðäãøú áê, ìáìåú àú àçø äöäøééí éåúø ðòéí, àãí àåîø: éù ìê àú äãåîéðéåï, ìäáèéç îæì, áøåø éåúø àú äàîú, ùîçú äòí äöòéø; éù ìê éåúø æîï, æä äçééí ðäø ðãéø, òøáåú ùì çøåæ äùîù, äøåç àìí ùåø÷, äøàå àú äãåîéðéåï äéùðéí, æø÷å àú äéùðéí äàîú äéçéã.
äàçã ùáà éùéâ àú äàåú, ìéäðåú äàåø, âéáåøéí âãåìéí éåúø ìäñúëì, äùìè äçãù ùðîöà áøåç, àéèé äåà ääîúðä, éù çâéâú äðäø, äòøä, çåñø ðåñèìâéä; . øàéðå ùäàåø áøåç
ìùéø, ìàìó àú vientos............es äîðéò ùìê äðäø äåà ñéîï àæåø ùìê, éù ñéáåú èåáåú ìäéåú øàåé ìàåø.
ìòùåú éåí ùì éåúø îñéáä äîðéò ùìê. . ðäø äàåø áçééê , äùîù äâéòä àìéê. ñåó ëì òöáåú
àúä øåàä àú ìåçîé äéí. ùì ðäø äàåø, ñìç ìàðùéí ùéù ìê àú äøåçåú. àçøéåú ÷ìä
ìîöåà àú äàîåðä öåôä áùîù, ìäôåê àú äàøõ, àåìí ÷øðé çæ÷, ìäøåâ àú äâáøéí
, ÷øðé äùîù äï òæåú. ä÷èáéí äöçéçéí òåæáéí.... øòéãú àãîä áàøõ äîìê, äôåê àú ëãåø äàøõ. äàãîä îú÷ééîú.......
. éåí äîôâùéí ä÷ñåîéí... . ëãåø äàøõ ðôúç
, äùîééí éôúçå, éúôììå. úôéìä ùì äàðåùåú
. ìëãåø äàøõ úäéä úåôòú àåø áöåøú áùãåú...
÷øðé äàåø îúôåööåú òì ëãåø äàøõ,............
äëìì äàçøåï ùì äé÷åí. äåà éåúø âìåé
. ìcalvario............es äàäáä, äàåùø åäàîåðä..........
àúä îåöà éãò áàøõ äàìåäéí
ôæîåï ùì äàåø äåà ùùéø òì éãé àøáòú äîôåøñîéí...
éäéå âùøéí ùì àäáä á÷øá âáøéí, ëé äçééí éäéå îúåçæ÷éí òí äçééí, ëîå ëãåø äàøõ áåòø ìòáø äàôå÷ìéôñä.....
æëøå ìàäåá àú äéîéí äàìä ëôðé àìåäéí äéà àäáä. ................
áãøê ìàôå÷ìéôñä, àãí îùåâò... . âåøìí ùì áðé äàãí, ìäôåê àú ëãåø äàøõ
 

Alle Rechte an diesem Beitrag liegen beim Autoren. Der Beitrag wurde auf e-Stories.org vom Autor eingeschickt Manlio Fabio Jurado Hernández.
Veröffentlicht auf e-Stories.org am 26.03.2018.

 

Leserkommentare (0)


Deine Meinung:

Deine Meinung ist uns und den Autoren wichtig! Diese sollte jedoch sachlich sein und nicht die Autoren persönlich beleidigen. Wir behalten uns das Recht vor diese Einträge zu löschen! Dein Kommentar erscheint öffentlich auf der Homepage - Für private Kommentare sende eine Mail an den Autoren!

Navigation

Vorheriger Titel Nächster Titel


Beschwerde an die Redaktion

Autor: Änderungen kannst Du im Mitgliedsbereich vornehmen!

Mehr aus der Kategorie"General" (Gedichte)

Weitere Beiträge von Manlio Fabio Jurado Hernández

Hat Dir dieser Beitrag gefallen?
Dann schau Dir doch mal diese Vorschläge an:

LE CRICKET - Manlio Fabio Jurado Hernández (General)
Birds of Paradise - Inge Hornisch (General)
Late realization - Rainer Tiemann (Friendship)